Επικοινωνήστε μαζί μας

Δε - Πα: 8:00 - 16:30
(χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο)

800 500 1981

Γνωσ/ση Έρευνας Συν/κου Κινδύνου

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας θα αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών & Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός Αλαμάνας αριθμός 2, τ.κ. 15125, Μαρούσι, τηλ. 210-3676700 μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή, σε περίπτωση που συνδέεστε με την επιχείρησή μας με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, κατ’ επιλογήν της επιχείρησης. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω, καθώς και της αναλυτικής ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε αναφορικά με τα δεδομένα, τις πηγές άντλησής τους, τα δικαιώματα του κλπ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site της επιχείρησης (www.Energiers.gr) και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr)

Loading...