Sale up to -50% !

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Energiers AE» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 21, Ευκαρπία-Θεσσαλονίκη (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός» ο οποίος θα διενεργηθεί στη σελίδα της εταιρίας Energiers στο Instagram https://www.instagram.com/energiers_kids_of_the_world/

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών (γ) ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των συνεργαζόμενων καταστημάτων που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό

4. Διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 8/12/2022 & ώρα 09:00 πμ έως την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 23:59

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό μπορεί κάποιος να συμμετέχει ακολουθώντας τη σελίδας της Energiers στο Instagram και κάνοντας αναφορά (mention) σε 2 φίλους.

6. Δώρο. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι 5 χριστουγεννιάτικες πυζάμες με κωδικό 32-122180-9. Το δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Οι 5 τυχεροί που κληρώθηκαν μπορούν να παραλάβουν τη χριστουγεννιάτικη  πυζάμα σε οποιοδήποτε κατάστημα Energiers ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop της Energiers www.energiers.gr. Η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί από 17/12/2022 έως 31/12/2022. Στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, το προϊόν θα αποσταλεί μέσω courier και ο παραλήπτης θα μπορεί να παραλάβει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν το Διοργανωτή.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Συνολικά, στο τέλος του διαγωνισμού θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής. H ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/12/2022 και ώρα 9:00 π.μ. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει εγκύρως στο Διαγωνισμό, έχοντας τηρήσει αθροιστικά τα παρακάτω: (α) η συμμετοχή έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος (β) η συμμετοχή δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (γ) η συμμετοχή δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και (δ) η συμμετοχή έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο Instagram του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση-παραλαβή των δώρων. Ο Διοργανωτής θα αναρτήσει τους 5 τυχερούς στη σελίδα της εταιρίας στο Instagram.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.energiers.gr

12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι ίδιοι, εφόσον το επιθυμούν. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2310 686540, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.